Cesta

Fotogalerie

 

Z HISTORIE OBCE II.

Nejtěžší období prožívali lidé v Milčicích za třicetileté války, ale i po ní., kdy byla zem a náš kraj zpustošen vojsky saskými, švédskými a císařskými. 18. 3. 1633 vyhořela vesnice do základů. Všichni sedláci vesnici opustili. V Milčicích nacházíme v seznamech usedlíků, které vznikly po této hrozné válce, úplně jiná jména, než se vyskytovala před válkou. Pouze jméno Vozáb se udrželo a jeho rod zůstal Milčicím věrný.

Milčice, které měli v r. 1590 patnáct usedlostí, se nezměnily ani po třicetileté válce. Podle nového poděbradského rejstříku (soupisu poddaného majetku) k roku 1651 měly rovněž patnáct usedlostí.

Nejstarší původní grunty milčické dle listů 18-20 urbáře r. 1590:

Majitel č.1 – Jíra Vozáb, rychtář, č.2 – Vít Kotek, č.3 – Jíra Luňák, č.4 – Martin Sokol, č.5 – Matěj Bureš, č.6 – Matouš Kudrna, č.7 – Anna Petrová, č.8 – Bartoň Janečků, č.9 – Jíra Vobořil, č. 10 – Říha Krejčí, č.11 – Jan Bártů, č.12 – Dorota Vokněrová, č.13 – Anna Duchková, č.14 – Pan Mikuláš Putzhardt Voděradský, č.15 – Krčma svobodná.

Krčma svobodná s masným krámem patřila k rychtě. Je nejstarším hostincem v Milčicích, je zmiňována již v r. 1590, tehdy pod číslováním římskými číslicemi měla Numero XV. Při dalším přečíslování r. 1771 to bylo číslo 18. A naposledy došlo k přečíslování r. 1805, od té doby je to číslo 26.

V roce 1590 byl majitelem krčmy Vozáb Jíra z čísla N I. – čp. 3. Dále jsou zde jména dalších majitelů. Roku 1590 Putzhardt Mikuláš Voděradský, roku 1651 rytíř Henrych ze Svojkova, po něm krčmu zdědila r. 1676 Dorota Cecilie Mirková ze Svojkova. Po ní již krčma se dostává do vlastnictví Jiřího a Ludmily Vavákových. Roku 1676 Jiří Vavák, nejstarší syn Karlův, děd našeho kronikáře koupil v Milčicích poddanský statek s výsadní krčmou a řeznickým krámem, č. 3 později č. 4 a stal se zakladatelem milčické větve Vavákových. Po smrti Jiřího Vaváka je dle poslední vůle hospoda navždy oddělena od dědičné rychty N. XIV – čp. 3 a původního statku. Roku 1738 Matěj Vavák krčmu přestavěl a tato krčma se dědila z otce na syna. V průběhu let 1763-1781 hospoda třikrát vyhořela, takže nakonec byla vystavěna z gruntu nová, kamenná.

Od 2. poloviny 18. století se zachovaly podrobné zprávy o lidu selském na Poděbradsku, které zapsal do svých „Pamětí“ sedlák Franěk Jan Vavák, rychtář milčický, kde píše o utrpení lidu poddaného, obšírně v sedmi knihách.

Písmák F.J.Vavák se narodil 26. října 1741 jako poslední osmé dítě Jana a Barbory Vavákových. Proslavil se jako spisovatel písní náboženských a historických. Neméně se obíral sbíráním a opisováním památek, za což byl od císařovny Marie Terezie a od Josefa II. (1786) vyznamenán čestným penízem. Naučil se také vyměřování pozemků. Také zhotovil nástin polohy okolí lipanského a odevzdal jej i s písní příslušnou městu Plzni. Obdařen jest za to dne 30. 5. 1794 se svými 4mi syny plzeňským právem měšťanským.

Za jeho doby postihla Milčice válka, zvaná sedmiletá (1756-1763), kdy byla svedena bitva u Křečhoře mezi vojáky císařskými pod vedením generála Dauna a vojsky Pruskými neb Brandeburskými vedené králem Fridrichem II., které byly nakonec poraženy. V této válce byly Milčice Prušáky vydrancovány a celá ves byla zapálena.

8. února 1762 vstoupil F.J.Vavák do svazku manželského s Barborou, dcerou sedláka Poupy a jeho ženy Johanky. Se svou ženou Barborou měl Fr. Vavák celkem devět dětí, sedm synů a dvě dcery.

Roku 1779 se stal rychtářem, přísahu složil 4. září na poděbradském zámku.

Rychtářskou funkci vykonával do 10. 1. 1807 (27 let). Mnohokrát žádal o zproštění této nelehké funkce, ale nikdy mu nebylo vyhověno. Hlavními důvody byly neshody s protestanty, jen v r. 1782 se vydalo na faru ve Skramníkách 28 místních lidí, aby vypověděli panu faráři katolickou víru.

Písmák Vavák zemřel 15. 11. 1816 v 75 letech., psal až do roku 1813.

 

Reprodukce v rámu, na níž je bývalý Mičický rychtář a písmák Jan Fr. Vavák

  

Kresba V. Smutného – vlevo škola, čelně Vavákův statek

 

 

Snímek z roku 2007, v pozadí dům Matyášových a Vyhlídalových

 

Správu obcí vesnických vedl rychtář, k ruce míval 2 konšele co rádce, obecníka ku správě jmění a účtu obecního a posláka. V Milčicích pak zvlášť býval od starodávna rychtář dědičný, jenž na gruntě č. 3 seděl, z toho nic neplatil, za službu tuto 1 lán role zdarma užíval, před r. 1590 i v držení krčmy svobodné č. 26 býval, když ale rychtářství přijmout nechtěl, neb k tomu schopný nebyl, musel jinému, povinnost konajícímu ročně 5 Zlatých platiti, však do roku 1622 musel také robotu in natura konati, až konečně patentem od 10. 1. 1804 bylo zřizování rychtářů dědičných zrušeno. Prvním známým rychtářem byl r. 1590 Vozábl Jíra č. 3 a čtrnáctým od r. 1779 Jan Fr. Vavák č. 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto volebním období zastával funkci místostarosty Ladislav Zacha a to až do 22. 2. 2017. Po jeho náhlém úmrtí byl 22. 2. 2017 do této funkce zvolen Ing. Petr Dytrych.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR