Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Hřbitov a hřbitovní cesta

Do doby, než byl v Milčicích vybudován hřbitov, se lidé pohřbívali na hřbitově ve Skramníkách. Od myšlenky zřídit vlastní hřbitov v Milčicích až po realizaci stavby uběhlo dlouhých devět let. V roce 1925 byl návrh umístit hřbitov v Bačově, ale žádost na prodej místa na hřbitov byla správní radou cukrovaru zamítnuta. V roce 1930 obecní rada jednala s Jaroslavem Vavákem o podmínkách při prodeji jeho pozemku pro pěšinu a nový hřbitov. K odkoupení pole na Varhánkách od Jaroslava Vaváka došlo v roce 1932. V roce 1933 obecní rada zadala nezávazně a bezplatně vypracování plánku a rozpočtu na stavbu obecního hřbitova staviteli Dmejchalovi z Peček a tím, že odměnu 5 % vyplatí projektantovi firma, která bude podle jeho plánku stavbu provádět. Roku 1934 byly plány na obecní hřbitov schváleny. Na zadání stavby, se přihlásili stavitelé s nabídkami, za jakou cenu, stavbu provedou, Byly to následující: pan Kuchař z Radimi za 66256,- Kč, pan Šebek z Nymburka za 81 908,- Kč, pan Klus z Poděbrad za 71 649,- Kč, pan Dmejchal z Peček za 72 006,- Kč, pan Votava ze Sadské za 71 932,- Kč, pan Kůla ze Sadské za 79 322,- Kč, a pan Holeček z Peček za 64 293,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo zadání stavby panu Holečkovi. Stavbu dozoroval pan Dmejchal. Ještě téhož roku byl mimořádně na schůzi 24. srpna 1934 schválen pohřební řád. Hřbitov bude obecní, bez rozdílu náboženského vyznání. Hrobky se budou stavěti kolem tří stran. Pěšiny mezi hroby musí 50 cm, u dětských 40 cm široké. Cesta mezi řadami musí být 1 m široká. První hrobka bude dvojitá. Zvonek v ceně 1150,- Kč dodá stavitel Holeček. Na schůzi 2. října 1934 byly stanoveny sazby hřbitovní. Za hroby I., II. a III. Třídy pro dospělé se zaplatí jednou pro vždy 370,- Kč, za hrobku I. třídy na jižní straně 235,- Kč, na východní a západní straně 200,- Kč, za vykopání a zaházení hrobu 50,- Kč, otevření hrobky 80,- Kč, exhumaci 100,- Kč, úpravu hrobu 10,- Kč, od drnování 20,- Kč a zalévání 5,- Kč ročně.

Prvním pohřbeným na zdejším hřbitově byl pan Josef Kubíček z č. p. 63. Druhý pohřeb se konal hned po měsíci, když 11. července 1935 byla ráno zabita vlakem Marie Weissová rozená Sekavcová, bylo jí 38 let. Dalším v řadě byl pak syn obecního strážníka Alois Weiss, narozený 6. 6. 1909, jenž zemřel 23. 7.1935. V roce 1935 byl hrobníkem zvolen většinou hlasů pan Alois Pfeifer, který bydlel v domku pro hrobníka (č. p. 73), přímo na hřbitově. V šedesátých letech byl tento domek, stojící v severovýchodním rohu, zbourán. Při nákupu ozdobných stromků pro hřbitov a okolí radil správce Josef Vavák.

 

Po roce 2008 se hřbitov zcela změnil. Opravena byla brána před vchodem a vjezdem do hřbitova, márnice dostala novou fasádu, byla opravena střecha a pozlacen křížek na věžičce márnice (roku 2008). Staré proschlé akáty lemující cestu středem hřbitova a jednotlivé keře z původní výsadby byly v roce 2004 pokáceny a podle návrhu zahradní architektky došlo k celkové obměně. Na jaře 2004 byly vyměřeny pěšiny, zabudovány obrubníky a cesty byly pokryty drobným štěrkem. Podél hlavních cest bylo vysazeno 140 tújí smaragdových a 120 buxusů. V okolní zastavěné ploše jsou čtyři záhonky ve tvaru kruhu s okrasnými dřevinami nižšího vzrůstu, ve středu jim vždy dominuje jedna borovice. Uprostřed hřbitova byly pak zasazeny ještě čtyři vzrostlé jasany. Ruční pumpa před hřbitovem byla vyměněna již dříve, kolem roku 1995.

 

Kříž uprostřed hřbitova stával mnoho let při pravé straně silnice vedoucí do Třebestovic. Tento cíp pole byl od pole odtržen při stavbě a rovnání silnice do Třebestovic a je majetkem Vránových. Na tomto kousku pole ve tvaru trojúhelníku rostly vedle křížku lípy. Kdy sem byl křížek umístěn, se neví, ale ví se však, že byl asi v 60. letech 20. století přestěhován pány Milošem Weissem a Vokřálem, a umístěn do středu hřbitova. Tím byl zachráněn před jistou devastací. Ježíš na kříži byl poničený tak, že byl nahrazen novým, o něco menším. Na podzim roku 2002 nechala obec zrestaurovat kříž kameníky (panem Donátem ze Sadské a panem Peroutkou st. z Peček), písmo však již obnovit nešlo. Původnímu místu křížku se stále říká u křížku, i když tam už kříž není. Vedle kříže rostly po stranách dvě lípy, jednu stříbrolistou zlomila 20. 6. 1998 vichřice. Později tam obec vysázela jeřabiny, ty se ale neujali, tak byly dosázeny okrasné javory, kterým se daří.

 

V roce 2009 došlo k podstatné změně v platbách za hroby, hrobky a urnové hroby, a to v návaznosti na nový zákon o pohřebnictví. Hrobová místa na veřejném hřbitově (pohřebišti) jsou pouze v nájmu. Smlouva se sepisuje na OU vždy na 10 let. Za velký hrob se platí 1000,- Kč, za malý urnový 500,- Kč.

 

 

Hřbitovní cesta 

V roce 1930 se jednalo o zřízení silnice směrem k budoucímu hřbitovu na Varhánkách, vyměřováním byl pověřen Ing. Uher z Peček. Na silnici v délce 250m bylo zakoupeno 250 m² kamene z Chotutic. Nejdříve byla udělána nová silnice od kovárny – šikmá, která by navázala na budoucí silnici ke hřbitovu. Rozpočet na ulici od kovárny byl stanoven na 15 000,- Kč, byl ale překročen. Cena ulice byla 17 267,- Kč. Ke hřbitovu vedla jedna cesta travnatá a souběžně s ní i štětovaná. Podél travnaté cesty byla vysázena třešňová alej. Třešně zakoupil pan Jaroslav Vrána s panem Kopeckým v Jičíně. Po mnoho dalších let se štětovaná cesta neopravovala a ničila jí těžká zemědělská technika. Nakonec obec v roce 1997 přikročila k celkové opravě. Podél travnatého pásu byly vysázeny obrubníky, které byly pak osazeny i kolem studny a ostrůvků s okrasnými javory. Vznikl tak jakýsi kruhový objezd s malým parkovištěm. Upravené podloží cesty bylo pokryto hrubým štěrkem. Práce prováděla firma Krofian Čáslav. Tato úprava však neměla dlouhodobý charakter a již v roce 2006 byl firmou PSVS Praha položen asfaltový koberec. V roce 2007 přibyla lavička a odpadkový koš, čímž okolí doznalo dnešního vzhledu. Asfaltová cesta neslouží jen k dopravě, ale je využívána i ke sportu – jízda na kole, kolečkových bruslích a podobné sporty.

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR