Cesta

Fotogalerie

 

 

 

Různé spolky a organizace v Milčicích z doby dávné i současné

Myslivecké sdružení v Milčicích

V Milčicích je poměrně velký spolek myslivců, v současné době spadá pod Myslivecké sdružení Pečky. Je třeba říci, že spolek myslivců byl v Milčicích již v 19 století. Kromě obecní myslivosti byla v Milčicích i střelnice a střelecký spolek. Honitba se dražila vždy na dobu šesti let. Starosta honebního výboru vyhlásil předem veřejnou dražbu na určitý den a zájemci složili vadium (peněžitá částka, záruka záležející v majetkových hodnotách). Honitbu vydražil ten, kdo podal nejvyšší cenu. Ostatním licitantům, kteří v dražbě neuspěli, bylo vadium vráceno. Podle zákona měl vydražitel honitby hned po vykonané dražbě uhradit jednoroční činži. Činže se podle zákona odevzdávala starostovi honebního výboru. V roce 1878 byl starostou honebního výboru Josef Vavák, členové honebního výboru, kteří měli volební právo, byli vyhláškou dle zákona ze dne 1. 6. 1866 o myslivosti vyrozuměni a dostavili se: Karel Čermák, František Vozáb, Václav Vavák ml., Bohumil Vavák, František Hotovec, František Štajner, Josef Čermák, Antonín Čermák, František Vrána, Josef Vavák, obec Milčice, Josef Šlechta a Barbora Vozábová. Provedli volbu do honebního výboru a byli zvoleni následující pánové, kteří obdrželi nejvíce hlasů: František Hotovec 133 hlasů, František Vrána 132 hlasů, Karel Čermák, František Štajner a Josef Vavák všichni 79 hlasů. Tito pak zvolili za sebe starostu pana Františka Vránu.

Kromě myslivosti zde byl střelecký spolek a střelnice. Střelnice byla vybudována spolu s dřevěnou kolnou, jako divadlem, na ostrově místního rybníka. V divadle hráli místní ochotníci a návštěvníci přicházeli z Peček, Nymburka, Poděbrad i Brodu. Milčice divadlem žili. Na ostrově bydlel v boudě dědek hlídač (starý Mašín). Když sláva dnešních Milčic uhasínala, celý ostrůvek byl rozvezen, snad Taliány (informace pochází z Poděbradska, kde pan učitel František Kysilka vypráví podle pamětí Anny Čermákové z č. p. 8, narozené roku 1869. Tato vzpomínka je z doby, kdy ji bylo 10 let.) Občané si stěžovali i na provoz střelnice, víme to ze stížností občanů obecnímu zastupitelstvu, kde se doslova píše: Na základě více stížností, že provozovanou nynější čas střelbou na střelnici milčické hrozilo mnohým nebezpečí, any kule přelétávaly a i koně plaší, vidělo se níže psané představenstvo pohnuto, požádati předsedu řečeného spolku, by po čas žní nyní trvajících a vožení mandelů, střelbu na střelnici milčické zastavil. Z úřadu obce Milčice dne 30. července 1871 Karel Čermák, starosta.

22. 3. 2010 se konala ustavující schůze nově založeného sportovního střeleckého klubu SSK Milčice. Jeho zakladatelem a předsedou se stal Vladimír Čechrák mladší. Zároveň byla v bývalém písníku vybudována nová střelnice Na františku.

 

Současné myslivecké sdružení vzniklo po roce 1948 a k určitým změnám došlo po roce 1990. Nyní sdružuje čtyři obce – Pečky, Milčice, Velké Chvalovice a Tatce. Sídlo sdružení je v Pečkách, Sídlo honitby je v Milčicích, starostou honebního společenstva je pan Vladimír Čechrák starší. Honební společenství bylo obnoveno v 90. letech a v současné době působí zároveň s mysliveckým sdružením. Členy Mysliveckého sdružení Pečky-Čejkovna jsou z Milčic v současné době mezi jinými například Bašus Miroslav, Čápová Leona, Čáp Jaroslav, Čechrák Vladimír starší, Čechrák Vladimír mladší, Kafka Petr, Weiss Pavel a Nevtípil Pavel.

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Milčicích, hasičské župy Jiří č. 59

Zakládající sbor dobrovolných hasičů v Milčicích se sešel na své 1. schůzi dne 1. ledna 1923. Zakládajícími členy sboru byly: Vozáb Václav, Vrána Jaroslav, Vais Jan a cukrovar Sadská. Starostou sboru byl Novotný Václav a členy byli: Šimon Josef, pan Krejčí řídící učitel, Pikner Josef mladší, Lonský Josef, Kubíček Jan starší, Šteinberger Bohumil, Vais František, Kopecký Václav, Král Jan, Stárek Antonín starší, Nykodým Josef, Peroutka Alois, Malý Otakar a Píša Antonín. V roce 1925 měl sbor dobrovolných hasičů 19 členů. První hasičská zbrojnice byla zřízena roku 1923 mezi domy č. p. 14 a č. p. 16 a patřila Cukrovarnické a.s., tzv. Dvoru. V tomto roce byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Stála 44 000,- Kč. V roce 1949 opatřil pan Václav Vozáb starší vozidlo značky Peugeot. Při koupi auta pomohl fond národní obnovy. Vozidlo bylo upraveno pro potřeby hasičů. V 60. letech byl zakoupen starší hasičský automobil Tatra 805, vyřazený hasičským sborem v Pečkách. V 70. letech hasiči vybudovali svépomocí přístavbou u bývalé mostní váhy novou garáž pro větší hasičské auto. Sbor dobrovolných hasičů měl v průběhu 77 let trvající existence velkou členskou základnu mužstva a v počátcích své činnosti měl i dorost. V současnosti sbor již v obci neexistuje, kromě členské základny nebylo možné držet krok se současným rozvojem techniky a bezpečnostních předpisů. Pro obec zajišťuje službu smluvně SDH Sadská, pohotovostní zásahy zajišťuje Hasičský záchranný sbor se sídlem v Kladně, výjezdovou skupinou z Nymburka. Veliteli hasičského sboru v letech 1923 – 2000 byly pánové: Václav Novotný cestář, Josef Lukavec, Bedřich Novotný cestář, Karel Čáp mladší, Zdeněk Menšík, Jaroslav Jupa a Petr Kafka. Starosty SDH byli pánové: Jan Weiss, Jaroslav Vrána a Václav Novotný. Po roce 1948 byl sbor přejmenován na Svaz Požární Ochrany. Předsedou SPO byli František Kopecký, Josef Straka, Ota Mrzena, Jaroslav Košek a Karel Čáp mladší. Prvním jednatelem SDH byl Václav Štella, dále pak Josef Hnátek, ing. František Hliněný, František Kubíček, Alois Pfeifer, Karel Čáp a další. Za dobu trvání SDH byla používána tato technika: První motorovou stříkačku obsluhoval velitel stříkaček pan Karel Novák. Po zakoupení vozidla Peugeot byli řidiči Miroslav Boček starší, Josef Horák a Miroslav Féra. Řidiči Tatry byli Karel Čáp mladší a Petr Kafka. Během zmíněných 77 let existence prošli SDH celé rody, nelze je všechny jmenovat, byl by to opravdu hodně dlouhý seznam lidí. Z historie je nám také známo, že již v roce 1874 obec vlastnila stříkačku a to napolovic s cukrovarem. V obci existovalo zabezpečení proti požáru. Podle zákona z roku z 25. 5. 1876 vyšel nový řád policie v příčině ohně. Tehdy bylo usneseno, aby zaopatřeny byly co nejdříve asi dva žebříky, dva háky, pak bylo zakoupeno asi tucet košíků a jedna káď. V roce 1880 se představenstvo usneslo, aby jednalo s nějakou firmou o zakoupení stříkačky (stála 390 Zl. 50 Kr.). Stříkačka byla při požárech tažena koňmi. I na tyto koně byla dělána dražba.

 

  

 

 

 

Miroslav Boček st. oprava staré hasičské stříkačky

 

Řád Požární pro obec Milčice z roku 1888

Pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů vzniklo v roce 1923 ochotnické divadlo, jehož přesný název zněl: Dramatický odbor sboru dobrovolnických hasičů v Milčicích. Divadelní představení byla na dobré úrovni, neboť v Milčicích bylo několik velmi talentovaných herců, komiků a muzikantů. Některá jména herců ochotnického divadla si lidé pamatují dodnes: Václav Štella, Emílie Štellová, pan Walter a paní Walterová, Josef Pikner, Jaroslav Vrána starší, Bedřich Kopecký, Václav Kohoutek a další. Pánové Antonín Kohoutek a Jindřich Král byly výborní komici. V roce 1925 měl divadelní sbor 23 členů. Divadelní představení se konala v sále s jevištěm v hostinci u Khýnů v č. p. 2, později u Bézů.

 

 

V sezóně 1923 – 24 se hrála Maryša a vstupné bylo dobrovolné. V prosinci 1934 herci uspořádali Mikulášskou a na Silvestra sehráli představení s názvem Tichý dům u Nemluvňat. Představení se zúčastnilo 64 diváků. V následujícím roce se hrála hra Pro rodné lány, další rok to pak byla Noc!. 8 března 1935 se konala Masarykova oslava, účastnilo se jí 72 občanů. Návštěvnost na všech představeních byla obdobná. 10 března se toto představení konalo odpoledne, účastnilo se 44 osob a s panem učitelem Krejčím zde bylo 25 dětí. Tentýž den se večerního představení účastnilo 44 osob a 34 školních dětí. 14 března 1935 se konalo představení s názvem Pro tatíčka prezidenta. Dále se hráli hry Na statku a v chaloupce, Když hřměli jezy. V roce 1936 se hrála hra Tajemný dub. Pravděpodobně poslední hrou Milčických ochotníků byla hra Na Milčické rychtě, která pojednávala o slavném místním rychtáři Františku Janu Vavákovi. Hra se odehrávala přímo ve dvoře Vavákova statku č. p. 24. Diváků byl plný dvůr, přijeli i vzácní hosté z Prahy, většinou příbuzní profesora Šebka a Vaváků. Kulisy k této hře vytvořil a maloval Bedřich Kopecký starší. Představení se hrálo v roce 1941 k dvoustému výročí narození F. J. Vaváka (narozeného 26. 10. 1741). Rychtáře Vaváka si tehdy zahrál pan František Janeba starší. Ochotnické divadlo zaniklo kolem roku 1948.

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR