Cesta

Fotogalerie

 

 

 

 

Současnost, změny v obci od roku 1990, až do současnosti

Největší změnu doznal střed návsi, téměř všechny štětované cesty z dávné minulosti i s vjezdy k domům, byly od základu znovu vybudovány. Práce započala začátkem května 2002. Nejprve došlo k vyměření a rozšíření cest, vše bylo vybagrováno, okraje vozovky byly ohraničeny silničními obrubníky. Na upravenou vozovku byly dány různé podkladní štěrkové vrstvy, ukončené asfaltovým kobercem. Koncem roku 2002 byla práce hotova. Všechny pomocné práce provedla stavební firma PSVS z Prahy. Na závěr byla na budoucí zelená pásy navezená zemina a povrch byl oset travním semenem. V letech 2002 – 2009 v místech, kde obrubníky chyběly, provedli jejich osazení a terénní úpravy pánové Jan Černý starší, Josef Černý starší a Zdeněk Mízler.

 

 

Velkou opravu si vyžádala budova bývalé školy č. p. 27. Oprava fasády školy byla provedena ve dvou etapách. Od října 2002 do ledna 2003 byla provedena oprava omítky a začištění. Konečný barevný nátěr byl proveden v červenci 2004.

V září 2002 došlo k výměně betonových dlaždic na některých chodnících, od autobusové zastávky ve středu obce, oběma směry. Náhrada byla provedena novou zámkovou dlažbou.

K restaurování barokního kříže u školy došlo koncem léta roku 2002 pány Donátem ze Sadské a Peroutkou starším z Peček. Zároveň bylo provedeno i čištění pískovcové sochy padlým legionářům ve světové válce. Rovněž došlo k obnově písma na soklu pomníku, chystá se obnova chybějících a poškozených fotografií u jmen padlých hrdinů. Ve stejné době došlo i k obnovení písma na pomníku Karla Havlíčka Borovského před domem č. p. 8.

Staré dlaždice byly následně použity při opravě pěšiny v javorové aleji vedoucí od poslední ulice k rybníku. Práce provedla osvědčená trojice pracovníků obce. Zahájila je v říjnu 2005 a druhá etapa skončila o rok později.

Na podzim 2006 byla opravena Vránova ulice, v součinnosti se svazkem obcí Pečecký region byla spolufinancovaná cyklostezka 0124 Kostelní Lhota – Milčice.

V roce 2006 byl udělán poslední vjezd na návsi, a to mezi dvěma parky k vile č. p. 48.

 

Zároveň bylo zhotoveno i malé parkoviště u hřiště a závěrem došlo i k dokončení cesty ke hřbitovu, která měla od poslední úpravy povrch tažený pouze válcovaným štěrkem. Firma PSVS stavbu realizovala novým asfaltovým kobercem na cestě na Roudníky až k bráně hřbitova.

 

Od podzimu 2006 bylo započato se stavbou dětského hřiště pro nejmenší děti, instalovány byly různé prolézačky a houpačky. Po dokončení této stavby byly pevně zabudovány lavičky pro maminky. Na jaře 2007 byly na různých místech v obci zabudovány další lavičky. U brodidla, hřbitova a rybníka. Po obci byly rozmístěny i odpadkové koše.

V dubnu 2008 došlo k přeložení chodníku kolem č. p. 25 a č. p. 83, byla provedena i úprava zelené plochy v okolí. Rovněž byl přeložen chodník od vily směrem na Pečky. Následně, v roce 2011 byl podobně opraven chodník kolem č. p. 50. u Mrzenů a nově vybudován chodník mezi č. p. 2. a č. p. 41. Této akci i předcházelo osazení silničního zrcadla v zatáčce u Bézů.

Bývalá rampa proti bývalé váze byla v roce 2009 opravena a posloužila jako základ pro stavbu autobusové čekárny. Byla to součást dotační akce Svazku obcí, při které došlo k výstavbě autobusového nádraží v Pečkách a několika zastávek v okolních obcích. Čekárna je v obci od srpna 2010.

 

Památné stromy

V Milčicích máme dva památné stromy. K vyhlášení obou stromů v Milčicích došlo na návrh paní Evy Vyhlídalové v roce 1999. Referát životního prostředí v Nymburce vyhlásil za památné stromy nejprve hrušeň obecnou, která je významná svým habitem, velikostí a stářím. Každý památný strom je ze zákona zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jeho přirozeném vývoji. Památný strom má stanovené základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V případě hrušně to činí kruh o poloměru 8 metrů. Obvod kmene ve výšce 130 cm činí 250 cm, výška stromu je 16 metrů, výška koruny 12 metrů a stáří asi 100 let. Památnou hrušeň můžeme vidět na pravé straně při výjezdu z obce směrem na Pečky. Památným stromem se stala 20. 8. 1999.

Havlíčkova Lípa byla prohlášena památným stromem 4. 11. 1999. Zdůvodněním je historický význam stromu, byl vysazen 30. 9. 1906 na počest 5é výročí úmrtí K. H. Borovského. Obvod kmene ve130 cm činí 250 cm, výška stromu je 13 metrů, výška koruny 11 metrů, šířka koruny 11 metrů a stáří 105 let. Ochranné pásmo je o poloměru 7 metrů. Památná Lípa Malolistá roste na návsi před bývalým Čermákovým statkem č. p. 8.

 

Výsadba mladých stromků v okolí Milčic

V letech 2003 – 2004 došlo k výsadbě nejméně 80 jabloní u cesty v Americe. V roce 2005 jich rostlo a kvetlo pouze 8, většina stromků uschla. Ze stejné výsadby stromků dopadly obdobně i jeřabiny ve střední části Ameriky. Na jaře 2005 provedli Jan Černý starší a Zdeněk Mízler výsadbu asi 100 mladých habrů podél břehů obou menších rybníků. Většina těchto stromků se ujala, k čemuž přispělo i vlhké okolí. V říjnu 2004 bylo vysázeno 250 jeřabin po obou stranách silnice směrem k zastávce ČD. Některé uschlé stromky a zlomeniny po vandalech jsou opětovně dosazovány. Další jeřabiny byly vysázeny i do parku a v okolí dětského hřiště. Na jaře 2009 bylo do Vránovy ulice vysázeno 300 mladých bříz po obou stranách cesty a do travnatých cípů na rozcestích. Do Ameriky bylo vysázeno 200 malých jeřabin a na zadní rybníky k řadě habrů byly dosázeny jilmy v počtu 200 ks. Do parku u Šebkovy vily byly vysázeny malé doubky, které daroval pan Josef Béza starší, celkem jich bylo 20 kusů. Jejich původ je hezkým příběhem – jeho vnuk Jan a vnučka Baruška mu v zahrádce zasadily žaludy a ony vyrostli v krásné doubky, které nyní budou krášlit park.

 

Milčice – Stálá expozice

V roce 2007 byla poprvé otevřena stálá výstava o Milčice sídlící v budově Obecního Úřadu. Prostory se stále rozšiřují o další exponáty a tematické okruhy. Pro veřejnost je otevřena každoročně 8 května od 14. do 16. hodin. Mimo tuto stálou dobu je možno sjednat individuální prohlídku na Obecním Úřadě. Autorkou, správkyní a průvodcem naší stálé expozice je paní Eva Vyhlídalová. Objednání prohlídky je možné přímo u správkyně na telefonním čísle 604 961 498, nebo na Obecním Úřadě. V roce 2011 byla z důvodů neustále se rozšiřující expozice, uvolněna další místnost. Ta byla zrestaurována a byly dokoupeny skřínky pro vystavované exponáty.

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR