Cesta

Fotogalerie

 

 

 

20. Léta dvacátého prvního  století

Obnova Javorové aleje v Milčicích

Obnově javorové aleje předcházela žádost obce Milčice o dotaci Státní zemědělský intervenční fond, a to prostřednictvím MAS Podlipansko, jejímž je obec členem. V roce 2010 byl projekt SZIF akceptován. Obec obdržela dotaci převážně z evropských fondů ve výši 514 573,-  kč.Výsadba javorové aleje byla největší událostí roku 2011.Původní javorová alej zde byla od nepaměti, proto nevíme přesnou dobu její výsadby. Jak byly stromy staré, nám napoví informace v publikaci pana Josefa Marka z Třebestovic, pod názvem Rok 1848 a Havlíčkova lípa v Milčicích, kde je citován článek z časopisu Naše Hlasy číslo 39. z 30. 9. 1906. Mimo jiné se zde píše: od obce Sadské se táhne dlouhé stromořadí kulovitých javorů, a po pěkné pěšině přijdeme k obecnímu rybníku s dvěma plovárnami a se sádkami…, Je tedy jisté, že alej tu byla již v roce 1906 a připočítáme-li stáří sázených stromů, nejméně 10 – 15 let, tak zjistíme, že první javorová alej byla vysazená kolem roku 1890. Stáří dožívajících javorů mohlo tedy být 115 – 120 let.      

 

Po úpravě terénu došlo ve dnech 26 – 27 března 2011 k výsadbě 88 javorů. 26 března byly na předem vyměřených a vyznačených místech vyhloubeny jámy pro vzrostlé stromky. Stromky byly vypěstovány v ČR, stáří stromků bylo 15 - 18 let a obvod kmene kolem 20 cm. Výsadbu provedla firma Hraňo, celkem asi 6 lidí a obsluha strojů při navážení. Měli techniku a elán a večer byly celá alej vysázená. Ke každému stromku byla dána ke kořenovému balu roura pro zalévání. Každý stromek byl opatřen oporou ze tří kůlů nahoře spojených rovněž kulatinou. Nakonec byly stromky vyvázány a v dolní části opatřeny krytem proti okusu zvěří. O zalévání stromků se staral pan František Weiss. Později byl upraven terén v celé oblasti výsadby (prací). Výsadba byla provedena rychle a správně, všech 88 javorů se ujalo. Začátkem léta r. 2011byla obnovená javorová alej doplněna čtyřmi lavičkami, dvěma pevnými koši na odpadky, stojánkem na kola a informační tabulí. Ale i na venkově se rozmohl vandalismus a zdá se nynější doba nepřeje pěkným věcem, které mají sloužit všem. Jak jinak si vysvětlit, že po pár měsících byly z laviček ukradeny sedáky i opěrky z dřevěných fošen. Škoda činila 5000,- Kč., pachatel nebyl dopaden. K opravě došlo v r. 2012.

Na žádost obecního úřadu došlo na podzim r. 2011 k zabudování svodidel v křižovatce k Sadské, aby byla alej chráněna proti neopatrným řidičům. Svodidla však alej neochránila! 27. 3. 2013 havarovala neopatrná řidička jedoucí od Sadské a těsně za svodidly vyvrátila a sedřela kůru po celé délce kmenů i korun na dvou javorech. Zachránit nešli, proto byly oba zničené stromky v květnu roku 2013 nahrazeny novými. Stromky zasázel opět p. Hraňo z Žehušic se starostou Janem Králem. Jeden vzrostlý stromek stál 5000,- Kč. Celkem obec za neukázněnou řidičku, která od nehody ujela, zaplatila 10 000,- Kč. Až po této události došlo k prodloužení svodidel chránících alej na délku, jakou Obecní úřad původně žádal.

Matice česká v Milčicích

29 března 2011 byla před Vavákovým statkem postavena informační tabule o životě a významu díla F. J. Vaváka. Zřizovatelem bylo Národní muzeum – Matice česká, sekce Národního muzea v Praze, ve spolupráci s Obecním úřadem v Milčicích. K slavnostnímu odhalení tabule došlo v sobotu 24 září 2011 v 10 hodin, kdy přijel autobusový zájezd příznivců Matice české pod vedením manželů Pokorných, pracovníků Národního muzea. Přivítání návštěvy a úvodní slovo přednesl místostarosta obce Petr Dytrych, následovalo historické pojednání Evy Vyhlídalové, na které navázali svými projevy manželé Pokorní. Mezi hosty se dostavil i pan Jaroslav Vrána z čísla 21 (92 let), aby upozornil na informační tabuli, kterou nechal písmáku Vavákovi rovněž postavit před číslo 24 jako poděkování za dávnou Vavákovu pomoc jeho předkům, rodině, která patří k nejdéle žijícím rodům v Milčicích, asi od roku 1654. Poté následovala prohlídka památek na návsi. Nato se hosté odebrali do prostor Obecního úřadu, kde si prohlédli výstavu o historii Milčic, s příslušným výkladem Evy Vyhlídalové.

Na závěr návštěvy obce si výprava prohlédla okolí rybníků a novou javorovou alej s info. Tabulí.

 

Obecní knihovna

Změnu doznala i obecní knihovna. Po smrti posledního knihovníka, pana Miroslava Švarce z čísla 44, na jaře roku 2011, došlo k celkové rekonstrukci knihovny. Knihovnicí se stala paní Jitka Dytrychová, která provedla zásadní změnu ve vedení evidence knih a začala s elektronickou zápůjčkou knih. Knihovna byla otevřena 1. 9. 2011, otevřeno je dvakrát v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břízové stromořadí.

Břízové stromořadí lemuje palouček podél pole, vedoucí od druhé ulice až k rybníku. Roste zde 18 vzrostlých bříz a jedna jíva kočička. Do neúplného stromořadí bříz, jejichž stáří odhaduji na 30 až 35 let, bylo dosazeno 22 malých břízek (asi jeden metr vysokých), aby bylo stromořadí celistvé. Výsadbu provedli pánové Zdenek Mizler a Josef Černý starší v letech 2011-12.

 

Výsadba lipového stromořadí podél cesty ke hřbitovu.

Akce Podlipansko sází stromy, probíhala v sobotu 3. listopadu 2012 pod názvem Přijďte si vysadit svůj strom. Výsadba se konala hned ve třech obcích najednou. V Milčicích a Pískové Lhotě se sázela od 9 do 13 hodin, ve Vrbčanech od 14 do 18 hodin. Ve všech obcích zahajovala výsadbu zástupkyně Podlipanska paní Kateřina Hejduková, která podala pár informací o financování výsadby. Výsadba se mohla realizovat díky podpoře TPCA a jejich grantovému programu partnerství pro Kolínsko, ale i díky starostům a dobrovolníkům.

V Milčicích, se vysadilo 30 vzrostlých lip, které vytvoří pěkné stromořadí, nahradí asi 80 let starou třešňovou alej. Účast na této akci byla obrovská, přišlo nejméně 60 lidí, přišli celé rodiny s dětmi, stromků ale nebylo tolik, tak si svůj strom zasadili dohromady.

Výsadbu organizovali někteří zastupitelé obce, starosta Jan Král, místostarosta ing. Petr Dytrych, Ladislav Zacha, Josef Žaloudek a Jan Černý starší. Rozdali nářadí, navezli stromky k předem vyhloubeným jámám, jiní zase zatloukali dřevěné sloupky a instalovali zavlažovací hadice k vysázeným lipám, na závěr starosta Jan Král a Olinkou Douděrovou roznesli malé občerstvení. Poté ing. Petr Dytrych lípy očísloval a ke každé napsal číslo sázejícího.     

 

V tento den bylo vysázeno ještě pět solitérních lip, jednu u brány hřbitova, zbylé byly zasázeny na návsi (dvě u brodidla a jedna v parku poblíž sochy). Pátá lípa byla omylem zasazena do stromořadí (jako šestá od brány hřbitova). Tyto lípy vysadili starosta Jan Král, místostarosta ing. Petr Dytrych, Ladislav Zacha, Miloslav Moravec a Karel Krátký. Vývoj těchto lip bude sledovat zahradník z Chrudimi, který je pod touto podmínkou obci daroval.

Seznam občanů, kteří vysadili jednotlivé lípy.

Rok 2013

Každý rok se obec pečlivě stará o udržování parků a veškerých obecních ploch, vysazují se nové stromky a keře. Třetího května 2013 musela obec nechat dosázet javorovou alej. Dva vzrostlé javory s kulovitou korunou zničila řidička jedoucí do Milčic od Sadské a to hned za svodidly, která měla alej chránit! Řidička od nehody ujela a obec stálo dosázení těchto dvou javorů 10 000,- Kč.! Škoda, že až po této události došlo k prodloužení svodidel, jak obec původně požadovala.

Dvacátého května přišla na kontrolu lipového stromořadí u hřbitovní cesty paní Kateřina Hejduková z Podlipanska, aby poradila jak provést první prořezání korun lip. Na setkání s pí. Hejdukovou přišli, starosta Jan Král, místostarosta ing. Petr Dytrych, Eva Vyhlídalová, a Alena Novotná. Protože se výsadba stromořadí konala pod názvem, Zasaď si svůj strom, bylo tím myšleno, že se bude každý o svůj stromek starat, ale zastupitelé rozhodli, že obec nechá lípy prořezat odborníkem, což se stalo. Zároveň byly prořezány i okrasné javory před branou hřbitova.

Krátce po vyvázání a ořezu lip, byla před hřbitov umístěna informační tabule pojednávající o výsadbě lipového stromořadí (3. 1. 2012), ale i několik základních informací o vzniku hřbitova, hřbitovní cesty a výsadbě původní třešňové aleje.

Začátkem července 2013 započala oprava zdi a pilířů u hřbitova. Zároveň byla provedena oprava vrat a dvířek, včetně nátěru. U vrat byla vyvěšena informační tabule, na které jsou i nabídky kameníků.

Asi během května – června 2013došlo k výměně dřevěných oken u sálu za plastová (jen na jižní straně).

V tomto roce 2013 byla opravena fasáda na budově (č. 35) bývalého obecního úřadu, nyní hasičské zbrojnice a čekárny autobusové zastávky. Nová fasáda dostala příjemnou, žlutou barvu. Po dokončení fasády byly na zeď umístěny dvě nové skříňky pro informace občanům od OU.

Milčice se stále zkrášlují, pěkně se zde žije, ale je všeobecně známo, že zde nejsou pozemky na výstavbu rodinných domů, ale i tak se v obci staví, za posledních 20 let bylo postaveno 12 rodinných domů.

V roce 1994 – 96 to byl dům č. p. 31 a č. p. 65

V roce 1998         to byl dům č. p. 30 s přístavbou  v roce 2012

V roce 2000 – 01 to byl dům č. p. 106

V roce 2004 – 06 to byl dům č. p. 46

V roce 2005 – 06 to byl dům č. p. 107 a č. p. 109

V roce 2006 – 07 to byl dům č. p. 108

V roce 2009 – 14 to byl dům č. p.?, ve dvoře domu č. p. 19

V roce 2010 – 11 to byl dům č. p. 110 a č. p. 111

V roce 2012 – 13 to byl dům č. p. 112

Kromě nových domů bylo buď přestavěno, nebo zrekonstruováno nejméně 30 rodinných domů.

Eva Vyhlídalová

Rok 2014 v Milčicích

Park se sochou padlým.

Koncem roku 201č bylo do parku podél příjezdové cesty k vile č. 48 zasázeno několik keřů a stromků. O měsíc později začala celková úprava okolí sochy padlým hrdinům ve Velké válce. Nejprve byly odstraněny staré, přerostlé a proschlé túje rostoucí podél přístupové pěšiny k soše. Poté byl urovnán terén, vyměřena nová pěšina a okolí soklu sochy. Nová pěšina s obrubníky má povrch ze zámkové dlažby. V květnu byl konečný vzhled okolí sochy zakončen výsadbou. Po obou stranách pěšinu lemuju, řada 30 buxusů (celkem 60 kusů). Za sochou je 8 tújí.


Všechny práce provedli pánové, Jan Černý st., Zdeněk Mizler a Josef Černý. Ve velkém parku se letos pracovalo ještě jednou a to v polovině června. Doslova horolezecký výkon podal mladík při prořezu jasanu, který roste na svahu za sochou. Tento mladík prořezal ještě vedlejší dub a proschlou korunu lípy. Dle věstníku č. 12 z roku 1906 mají Milčice konstituční lípy, vysázené na jaře roku 1848, kde byla při slavnosti korouhev gardy. Konstituční lípa byla zasazena před bývalým domem č. 4 v obecním parku. (Konstituce – ústava, je druh státního zřízení, při němž hlava státu, zpravidla panovník, je vázána spolupůsobením voleného zastupitelstva parlamentu).

Cyklostezka, Milčice – dráha I.

K slavnostnímu zahájení stavby cyklostezky došlo 4. září za přítomnosti starosty Jana Krále a Kateřiny Hejdukové z Podlipanska. Cyklostezka vede od počátku hřiště podél levé strany silnice až k vlakové zastávce Tatce vzdálené 700 metrů. Stavba byla financována z regionálního operačního programu střední Čech. Příjemcem byl DSO Pečecký región. Stavbu cyklostezky, se podařilo dokončit na přelomu roku 2014 – 15 firmě Telsig servis s.r.o. z Velkého Oseka.

 

Stavba vodovodu a kanalizace I.

Stavba vodovodu a kanalizace I.Na podzim (4. 11. 2014) byla zahájena dlouho očekávaná výstavba vodovodu a kanalizace. Stavba vodovodního potrubí započala pokládáním potrubí v blízkosti transformátoru za Moravcovými výkopovými pracemi, směrem k Velkým Chvalovicím a zároveň u fotbalového hřiště podél cyklostezky, směrem k průmyslové zóně (k firmě Laglas a LEKY). Celá stavba má být ukončena 30. 9. 2015, jak se dočteme na informační tabuli, která je umístěna poblíž křižovatky u Obecního úřadu.

Velký rybník, rekonstrukce I.

Současně se stavbou vodovodu a kanalizace (5. 11. 2014), začalo bagrování bahna z asi rok vypuštěného a nyní již zcela zarostlého dna rybníku. Rybník byl zanesený bahnem hlavně z vymílaných břehů v místech, kde byly břehy bez dlažby. Hráz u stavidel hrozila protržením, protože mezi pískovcové kvádry hráze protékala voda stále silnějším proudem. Práce na opravě stavidel a čistění dna rybníka, byla díky mírné zimě, prováděna bez přerušení. Do konce ledna roku 2015 byla postavena úplně nová hráz se stavidly, práce pokračují ……

2014 - 2015

Cyklostezka, Milčice – dráha II.

Jak již jsme uvedli v kapitole I. výše, 4. 9. 2014 byla zahájena výstavba cyklostezky. Celá stavba vede od obecního fotbalového hřiště až k železniční stanici Tatce a měří 750 metrů. Stavba byla dokončena v polovině dubna 2015 vybudováním tří odpočivadel se stolky, lavičkami, stojany na kola a odpadkovými koši, později byla dodána i informační tabule. K slavnostnímu otevření cyklostezky došlo ve středu 29. 4. 2015 ve 14. 00. a sešli se zde téměř všichni, kteří se o stavbu cyklostezky zasloužili a pozvaní starostové ze sousedních obcí. Po přestřižení pásky promluvil starosta Peček pan Milan Urban, pan Kučera z ROP, paní Kateřina Hejduková a závěrečné slovo měl starosta Milčic ing. Jakub Douděra, který poděkoval všem, kteří k realizaci vzniku cyklostezky svou prací přispěli. Oficiální otevření cyklostezky bylo zakončeno krátkou procházku k odpočivadlu v zatáčce u firmy Laglas. O pohoštění se starala sekretářka, úřednice obecního úřadu s místostarostou Ladislavem Zachou a bývalým místostarostou ing. Petrem Dytrychem.

Velký rybník, rekonstrukce II.

V roce 2015 pokračovali i práce na odbahnění a rekonstrukci rybníka. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí. Na informační tabuli umístěné na hrázi u stavidel se dále dozvídáme, že v rámci realizace akce bylo provedeno odbahnění nádrže, výstavba výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu. Dále byla provedena revitalizace přítoku do malé vodní nádrže a realizována výsadba dřevin. Celkově uznatelné náklady na akci činily 6 412 539,- CZK, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 4 168 150,- CZK (65%), příspěvek SFŽP ČR 320 627,- CZK (4%) a příspěvek obce Milčice 1 923 762,- CZK (30%). Stavba byla předána 30. 4. 2015, rybník se mohl napouštět. S potěšením mohu říci, že ani vypuštění rybníka, ani pracovní ruch nevypudil vzácného ledňáčka říčního (Alcedo atthis), neboť byl spatřen na struze pod stavidly poblíž velkého platanu (19. 7. 2015).

 

Foto ze stránek google.

Stavba vodovodu a kanalizace II.

Jako třetí důležitá stavba, probíhala v roce 2015 výstavba vodovodu a splaškové kanalizace. Bylo položeno potrubí od konce obce okrajem pole podél pravé strany silnice až do Velkých Chvalovic, kde se Milčice napojili na vodovod a kanalizaci v Pečkách. Díky mírné zimě, téměř bez sněhu a mrazů se se pracovalo i v zimních měsících. Od dubna 2015 probíhalo zaměřování elektrických, telefonních a ostatních podzemních sítí, aby se mohlo začít se samotnými pracemi v obci. Muselo se řešit mnoho nepředvídaných problémů, u každého domu to bylo jiné, proto to byla složitá práce. Díky systému stavby, který byl zvolen (protlakem za pomoci proudu vody), nebyla obec rozkopána a práce se téměř nedotkla vozovek a chodníků. Komunikace a informování o postupech probíhalo díky zastupitelům obce a stavbyvedoucímu ing. Karlu Valtovi jak na schůzích, tak i jednotlivě a velmi dobře. Celá stavba byla ukončena 30. 11. 2015 a občané se začali průběžně připojovat.

Přijďte se vysadit svůj strom.

Byla akce, která proběhla v neděli 8. 11. 2015 od 9.00 hodin, byla to druhá etapavýsadby lipového stromořadí, vedoucí podél hřbitovní cesty. Stejně jako první etapa výsadby, která se konala 3. 11. 2012, byla i ta nynější financována z projektu MAS Podlipansko, dotovaného z grantu TPCA a řídila jí pí ing. Kateřina Hejduková z Podlipanska se starostou Jakubem Douděrou a místostarostou Ladislavem Zachou. Již po osmé hodině ranní naváželi pánové Jindřich Král s Janem Černým starším stromky a opěrné kůly k předem vyhloubeným jamám u hřbitovní cesty. Protože měla výsadba velkou propagaci od vedení obce, tak se sešlo i tentokrát více občanů než bylo stromků. V první etapě se zasadilo 30 vzrostlých lip směrem od hřbitova k obci, nyní bylo stromořadí dokončeno, zasázeno bylo 24 lip a stromořadí čítá 54 lip. Opět přišli celé rodiny, převážně mladí rodiče s dětmi a krásný den s teplotou přes 20°C si všichni užili: (Lípa srdčitá – Tilia Cordata).   Nesmím zapomenout, že přišla i paní fotografka z Deníku Nymbursko Ivana Šmejdová a druhý den vyšel článek s fotografií o výstavbě lipové aleje v Milčicích. Výsadba byla ukončena asi v půl desáté. Závěrem pořídila společnou fotografii pí Kateřina Hejduková do novin Podlipansko. Tím byl hezký den ukončen.

Starosta ing Jakub Douděra a fotografka Nymburského Deníku Ivanka Šmejdová

Místostarosta Ladislav Zacha, Mgr. Kateřina Hejduková z Podlipanska a Petra Menšíková

Manželé Kafkových se synem Kájou a dcerou Verunkou zasázeli lípu č. 36

Lípu č. 39. zasadili Sedláčkovi z č. p. 11

Anetka a Lukášek, děti Petry Menšíkové také sázeli lípu.

 

Halloween

31. 10. 2015 v sobotu se poprvé v historii Milčic slavil, převzatý svátek Halloween (anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích, atd.) a „koledují“ o sladkosti). Je to podobný svátek jako naše dušičky, které se drží již od pohanských dob. Slavili jej už Keltové, Halloween se slaví především v Anglicky mluvících zemích. Oslavy svátku Halloweenu se ujali hlavně mladí lidé a rodiče s dětmi. O výzdobu se postarali: p. Nikos s partnerkou. Renata a Lenka Kopeckých s Petrou Menšíkovou zas roznášely připravené pohoštění pro děti a pro dospělé. Slečny měli úžasné přestrojení Po setmění, se utvořila řada a lampionový průvod se odebral k rybníku. Po návratu je čekalo několik soutěží a myslím, že si tento pro nás nezvyklý svátek všichni užili, protože se sešlo nejméně 35 – 40 lidí. Uvidíme, jestli tento svátek zdomácní.

O výzdobu v autobusové čekárně se postarali Nikos se synem Trianem

Historicky 1. svátek Halloweenu natáčela paní Nikol Douděrová s manželem ing. Jakubem Douděrou

Lenka a Renata Kopeckých z č. p. 61 s Petrou Menšíkovou

Paní Petrušková se svou rodinou z č. p. 19

Matěj a Matyáš a jeho sestra Kateřinka z č. p. 83

Manželé Královi – syn Jan, dcera Adéla a syn Štěpán

9. 11. 2015 byla zasazena nová lípa do velkého parku se sochou, byla zasazena na stejné místo, kde již rostla lípa z první výsadby lipového stromořadí (3. 11. 2012), ale nějaký vandal jí na jaře roku 2015 korunu ulomil! Ve stejné době byly pod svah v parku poblíž sochy zasázeny panem Jindřichem Králem dvě Douglasky, asi 2metry vysoké a 12 let staré, ze semenáčků je vypěstovala Eva Vyhlídalová. Sázelo se i podél nového lipového stromořadí, do mezer mezi zbývající třešně podél pole. 22. listopadu 2015 zde Douděrovi z č. p. 72 zasadili 9 slivoní a 3 blůmy.

9. 12. 2015 proběhlo natáčení ČT pro pořad HISTORIE cs., tentokrát byl pořad na ČT24 o písmácích Františku Josefu Vavákovi a Josefu Dlaskovi. Nejdříve natáčeli v expozici Milčic na OU a poté na návsi, kde je provedla Eva Vyhlídalová. Pořad byl odvysílán 9. 1. 2016 a opakoval se 10. 1. 2016. Byla to hezká propagace Milčic.

19. února 2015 Eva Vyhlídalová 

 

 

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR