Cesta

Fotogalerie

 

 

 

 

Příroda v Milčicích a okolí

Krajina v Polabí by se mohla zdát málo zajímavá, ale není tomu tak. Stačí si všímat drobností, jednotlivých stromů, vidět i toho nejmenšího tvora nebo kytičku. Pak teprve, kolik je zde zajímavých, doslova vzácných stromů, motýlů, ptáků a jiných živočichů.

Zdánlivě staré a neužitečné stromy jsou důležitou součástí přírody. Mají na nich své domovy vzácní brouci a hnízdí tam ptáci, všem dávají obživu. Proto je naší povinností, aby se zachovaly do doby, než vzrostou mladé stromky vysazené v současnosti. Potom bude v přírodě rovnováha.

Zastupitelé obce Milčice v každé době vynakládali velké finanční prostředky na obnovu zeleně v parcích i v okolí. O tom se dočítáme v různých zápisech už od doby písmáka Vaváka.

Na západ od obce jsou místem častých procházek, Roudníky, Písník a Figura, kam pohodlně dojdeme cestou od hřbitova. Po pravé straně cesty níže pod polem máme hezký výhled na celou oblast s rybníky a na Ameriku. Je to ráj pro rybáře, ale hlavně pro ptactvo a vodní živočichy, jako jsou žáby, lysky, divoké kachny, volavky popelavé a další. Vídáme zde přelétat sojky ze hřbitova, cestou nás doprovází konipas bílý, na poli vidíme strnady, stehlíky a nad vysokými topoly vídáme kroužit káně lesní. Straky můžeme vidět v každé části obce, kolem struh i u krmítek, v zimě až u domu. Jsou však ptáci, které zahlédneme jen jednou, jako například čápa černého za Roudníky a ve Figuře, nebo luňáka červeného při krátkém zakroužení nad dvorem. Na hřbitově míval hnízdo kalous ušatý a drobní ptáci jako rehek zahradní a další. Na rybník občas zaletí pár labutí, trvale zde žijí strakapoudi, žluny zelené a občas se nám podaří zahlédnout i ledňáčka říčního, jak se mihne nízko nad hladinou struhy. Ve struze pod rybníkem pod rybníkem žije užovka obojková i škeble rybniční, zahlédneme zde, ale i konipase lučního. Poslední roky se počet ptactva zvýšil, v parcích i okolí obce žije několik párů holuba hřivnáče, brhlíků a pěnkav obecných. Ojediněle se můžeme setkat i s jestřábem při lovu drůbeže až u domu.

Vlaštovka Obecná 2016

Pěnkava Jíkavec 2010

Konipas Bílý 2010

Stehlík Obecný 2010

Dlask Tlustozobý a Sýkora Koňadra 2011

Dlask Tlustozobý a Zvonek Zelený 2011

Brhlík Lesní 2010

Konopka Obecná 2011

Strakapoud Velký 2011

Sojka Obecná 2010

Krahujec Obecný 2012

Dudek Chocholatý 21. 4. 2011

Dudek Chocholatý 21. 4. 2011

Žluna Zelená 2013

Žluna Zelená 2013

V zimě nás u krmítek navštěvují i méně hojní ptáci jako: pěnkavy jikavci, dlaskové tlustozobí, červenky a konopky obecné. Na vzdálenějším místě v Americe se v zimě můžeme kochat pohledem na hejno hýlů, jak ozobávají semínko na mohutných jasanech. Ve větším množství, než předešle jmenované druhy přilétají ke krmítkům sýkory koňadry, sýkory modřinky, vrabci obecní i polní, zvonkové zelení a na jablkách si pochutnávají kosové černí, kteří o ně občas soupeří s drozdy kvíčalami. Jako zvláštnost, zde byly v roce 2005 spatřeni krásní brkoslavové severní. Na lov drobného ptactva si každou zimu přilétne i krahujec. Koncem zimy přilétají čížkové a vyzobávají semena z malých šišek na tújích. Přes léto můžeme vidět prozpěvujícího zvonohlíka zahradníka na televizní anténě, v parcích pak pěnici černohlavou a pěnici pokřovní. Koncem dubna (18-20) přilétají první vlaštovky, později jiřičky a rorýsové, kteří žijí jen u první bytovky. Nesmíme zapomenout ani na drzé špačky na třešních. Severně od obce, kam dojdeme Vránovou ulicí, žije několik párů poštolek, na vysokém topolu u cyklostezky můžeme při troše štěstí vidět pár kukaček. Občas se setkáme s čejkami, nebo vyplašíme koroptve a bažanty. Nad polem poznáme podle třepetavého letu a zpěvu už koncem zimy skřivana, o něco později u Loužek lze vzácně zahlédnout na jabloni u silnice ťuhýka šedého. V roce 2002 se stalo něco nevídaného, na poli u Loužek se slétlo hejno 21 čápů a s nimi 8 volavek popelavých. Asi se slétli za potravou, právě zde probíhala orba pole. Za humny domů na východní straně obce, byl dlouhé roky ze zarostlých, neudržovaných zahrad slyšet krásný zpěv slavíka při namlouvání. Nyní se po úklidu zahrad přestěhoval níže, kde je klid a houští. Uklizené zahrady mu nevyhovují. Pod obcí na struhách žijí kachničky a ondatry. Žije zde i moták pochop, velmi vzácný dravec, tolik nesmyslně pronásledovaný lidmi. Pod obcí žije stádo asi 15 – 20 kusů srnčí zvěře.

Stejně dlouhý je i seznam druhů motýlů, brouků a jiných živočichů žijících v naších zahradách, parcích, polích a příkopech. Z motýlů jsou tu druhy jak hojně se vyskytující tak i vzácné. K těm se řadí Bělásek zelný, bělásek řeřichový, žluťásek barvoměny, babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka kopřivová, babočka bodláková, babočka admirál, babočka bílá, babočka osiková, babočka síťkovaná, okáč prosičkový, okáč kostřavový, okáč zední, okáč pohaňkový, okáč luční, bělásek rezedový a bělásek topolový i vzácní, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, batolec červený, modrásek obecný, modrásek hnědý a černoskvrnný, perleťovec malý, soumračník jitrocelový a rezavý. Z těch větších nočních motýlů se zde vyskytují lišaj paví oko, lišaj vrbkový, lišaj lipový, lišaj svízelový, lišaj šeříkový, dlouhozobka svízelová nebo stužkonoska dubová až po menší druhy osenic a dalších nočních motýlů.

 

Lišaj svízelový foto: Josef Vyhlídal 2007

 

Lišaj lipový  foto: Josef Vyhlídal 2006

 

Lišaj vrbkový foto: Josef Vyhlídal 2003

 

Lišaj paví oko foto: Josef Vyhlídal 2003

 

Otakárek feniklový  foto: Eva Vyhlídalová 2014

 

Okáč zední  foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Otakárek ovocný  foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Babočka osiková  foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Babočka síťovaná  foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Babočka bílá C   foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Babočka admirál   foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Okáč bojínkový   foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Babočka Bodláková foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Okáč luční foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Okáč prosičkový  foto: Eva Vyhlídalová 2009

 

Batolec červený  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Soumračník  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Soumračník rezavý  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Dlouhozobka zimolezavá  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Dlouhozobka svízelová  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Perleťovec malý  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Perleťovec stříbropásek  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Modrásek  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

Žluťásek řešetlákový  foto: Eva Vyhlídalová 2013

 

 

Když budeme mít štěstí, tak už začátkem května můžeme zlatohlávka zlatého, zlatohlávka skvostného i zlatohlávka mramorového nebo tesaříka obrovského, který žije na tlejícím dřevě dubů. Všechny jmenované druhy jsou velice vzácné a zákonem chráněné. Tesařík obrovský je veden v červené knize zvlášť ohrožených živočichů. Právě proto jsou důležité staré stromy pro jeho přežití. Tam, kde staré stromy nikoho neohrožují, by měli přirozeně dožít (stejně jako lidé). Dále můžeme najít v přírodě tesaříka skvrnitého, tesaříka zelenavého, černošpičatého, chrobáka velkého, hrobaříka obecného a další.

Příroda je tu pestrá pro každého, kdo jí chce vidět, stačí se rozhlédnout doma na dvoře nebo na zahradě. Večer vás překvapí ježek, jindy ještěrka obecná vyhřívající se na kameni, nebo vzácnější ropucha zelená. Za šera nás překvapí i malý netopýr na lovu.

Na procházkách do polí můžeme zde nalézt i pěkné kamínky, a to nejen obyčejné oblázky. Nacházejí se zde zkamenělé kmeny stromů – araukarity, nebo naplavené kamínky z Podkrkonoší, tzv. Polabské acháty, záhnědy a křišťály. I tato neživá příroda je krásná.

Asi v roce 2004 pan Sůs vyrobil několik desítek budek pro ptáky a rozvěsil je na stromy ve všech parcích, na hřbitově, u rybníků, v Americe, na Roudníkách, ve Figuře a na vysoké stromy lemující struhy. Byla to záslužná práce, jejímž výsledkem bylo plné osazení budek ptactvem.

A co víme o jmenovaných místech častých procházek z minulosti? O Písníku víme, že koncem 19 století obecní zastupitelstvo několikrát jednalo s Tatcemi o jeho odkoupení. K dohodě nakonec došlo. O Roudníkách zase víme to, že se sem roku 1028 prodlužovala cesta od hřbitova k poli pana Vaváka na Varhánkách. Víme, že byl ve 20 – 30 letech 20. století průběžně opravován můstek přes jezírkový potok, a to dřevěnými fošnami, že práci prováděl Kolář Josef Verner za 2000,- Kč a stavidla byla ocementována. Dále víme, že zde bylo osázeno 100 švestkových stromů a v Americe se opravovala cesta a byly pokáceny stromy, které vadily při obdělávání polí. Figura zřejmě vznikla při stavbě železnice roku 1841 – 1845 při stavbě náspu a přemostění potoka. V současné době je cesta do Ameriky těžko přístupná, bývalá pěkná cesta je zarostlá náletovými dřevinami a okolí cesty je porostlé rákosem, což zase vyhovuje ptactvu a zvěři. Stavidla na Roudníku byla odstraněna v 70. letech minulého století a švestkových stromů dodnes dožilo asi pět jedinců.

 

Tak rozmanitá a bohatá příroda je v našem okolí, a to jsme se nezmínili ani slůvkem o rostlinách. Z těch nejnápadnějších, na březích rybníků a struh to jsou: žlutý kosatec, pomněnky, blatouchy, kohoutek luční (ten roste jen na bývalé struze) nebo ryt žlutý (rezeda). Na konci cesty do Ameriky můžeme koncem léta spatřit koberec rozkvetlých ocúnů, na jaře zase větší ostrůvky kvetoucích petrklíčů. Údajně zde byla zjištěna lokalita, kde roste vzácný vstavač. Na jaře pak v parku u Šebkovy vily vyrazí žlutý koberec rozkvetlých orsají jarních, sasanek a křivatců. V okolí struh rostou vrby jívy, orobinec, šípky a hlohy. Tak bychom mohli pokračovat i o stromech, jako příklad za všechny jmenujme dva úžasné platany, javory a jasany u rybníka a na návsi krásnou lípu u č. p. 83.   

 

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR