Cesta

Fotogalerie

1. Oficiální název

Obec Milčice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Přehled historie obce>>

Obec
je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Obec" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí, ...) se vztahuje k Městu (Obci).

Obecní úřad
není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazeni do OÚ.
Obecní úřad provádí výkon státní správy v přenesené působnosti (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Milčice". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad".

3. Organizační struktura

 

4.Kontaktní údaje:

Obec Milčice       (Obecní úřad Milčice)

Milčice 32
289 11  Pečky

telefon:

+420 325 594 218

fax:

 

elektronická podatelna:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

URL:

http://www.obec-milcice.cz

starosta:

Ing. Jakub Douděra

místostarosta:

Ing. Petr Dytrych

5. Případné platby můžete poukázat:

 

6. IČO

00239445

7. DIČ

CZ00239445

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet obce (2018)Rozpočet obce (2019)

9. Žádosti o informace

Informace lze získat písemně, elektronicky, osobně či telefonicky na Obecním úřadě nebo prostřednictvím webového rozhraní elektronické podatelny - E-podatelna >>
datová schránka: gqmatgy

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:
• odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
• odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
• obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
• Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě, nebo příslušném odboru Měst.úřadu v Sadské

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací na portálu veřejné správy >>

14. Nejdůležitější předpisy

Řízení obce a Obecního úřadu

Zák.č.128/2000 Sb. (Zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (Správní řád)


Hospodaření obce

Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 586/1992 Sb. Zákon o daních, ve znění pozdějších předpisů
Opatření ministerstva financí ČR - o postupech účtování, v platném znění
Opatření ministerstva financí ČR - o rozpočtové skladbě

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

hodina práce - bezplatně
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - bezplatně
ostatní - dle skutečně vynaložených nákladů

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy k přečtení zde.

17. Seznam organizací

neuvedeno

Úřední hodiny

pondělí, středa (15:00 - 17:00)

Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích >>

 

Územní příslušnost obce ke správním orgánům:

Pověřený úřad s rozšířenou působností  

 

Městský úřad Nymburk

Pověřený Obecní úřad

 

Městský úřad Sadská

Stavební úřad

 

Městský úřad Sadská

Matriční úřad

 

Městský úřad Sadská

Finanční úřad

 

Nymburk

Katastrální úřad

 

Nymburk

Pozemkový úřad

 

Nymburk

 

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR