1. Oficiální název

Obec Milčice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Přehled historie obce>>

Obec
je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Obec" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí, ...) se vztahuje k Městu (Obci).

Obecní úřad
není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazeni do OÚ.
Obecní úřad provádí výkon státní správy v přenesené působnosti (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Milčice". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad".

3. Organizační struktura

 

4.Kontaktní údaje:

Obec Milčice       (Obecní úřad Milčice)

Milčice 32
289 11  Pečky

telefon:

+420 325 594 218

fax:

 

elektronická podatelna:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

URL:

http://www.obec-milcice.cz

starosta:

Ing. Jakub Douděra

místostarosta:

Ing. Petr Dytrych

5. Případné platby můžete poukázat:

 

6. IČO

00239445

7. DIČ

CZ00239445

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet obce (2018)Rozpočet obce (2019)

9. Žádosti o informace

Informace lze získat písemně, elektronicky, osobně či telefonicky na Obecním úřadě nebo prostřednictvím webového rozhraní elektronické podatelny - E-podatelna >>
datová schránka: gqmatgy

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:
• odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
• odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
• obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
• Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě, nebo příslušném odboru Měst.úřadu v Sadské

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací na portálu veřejné správy >>

14. Nejdůležitější předpisy

Řízení obce a Obecního úřadu

Zák.č.128/2000 Sb. (Zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (Správní řád)


Hospodaření obce

Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 586/1992 Sb. Zákon o daních, ve znění pozdějších předpisů
Opatření ministerstva financí ČR - o postupech účtování, v platném znění
Opatření ministerstva financí ČR - o rozpočtové skladbě

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

hodina práce - bezplatně
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - bezplatně
ostatní - dle skutečně vynaložených nákladů

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy k přečtení zde.

17. Seznam organizací

neuvedeno

Úřední hodiny

pondělí, středa (15:00 - 17:00)

Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích >>

 

Územní příslušnost obce ke správním orgánům:

Pověřený úřad s rozšířenou působností  

 

Městský úřad Nymburk

Pověřený Obecní úřad

 

Městský úřad Sadská

Stavební úřad

 

Městský úřad Sadská

Matriční úřad

 

Městský úřad Sadská

Finanční úřad

 

Nymburk

Katastrální úřad

 

Nymburk

Pozemkový úřad

 

Nymburk