Cesta

Fotogalerie

Tajemnice MěÚ Sadská vyhlašujepodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

investiční referent

Název územního samosprávného celku: Město Sadská

Druh a místo výkonu práce: Investiční referent v Odboru správy majetku města a vnitřních věcí MěÚ Sadská

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,  znalost českého jazyka.

Kvalifikační  požadavky:

-          vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

       Další požadavky:

-          vzdělání technického  nebo ekonomického směru

-          znalost problematiky investic, projektové činnosti, dotací

-          znalost příslušných právních předpisů

-          uživatelská znalost PC

-          ochota k stálému prohlubování kvalifikace

-          dobré organizační a komunikační dovednosti

-          řidičský  průkaz skupiny B

Výhodou bude:

-          praktické zkušenosti s plánováním, přípravou a realizací investičních akcí

-          praktické zkušenosti s problematikou dotací a grantů

Náležitosti přihlášky:     

-          jméno, příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)

-          datum a podpis

Přílohy přihlášky:

-          profesní životopis  (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)

-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

                                                                                                   

Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.           a č. 469/2002 Sb.)

 Termín nástupu  do pracovního poměru na dobu neurčitou: dohodou  

 Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 6. února 2015 na adresu :

Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – investiční referent – neotevírat“.

Kontaktní osoby pro podávání informací :

PhDr.Dana Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská,  tel. 325 594 261-2, 724 120 740.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce MěÚ Sadská na adrese : www.mesto-sadska.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Sadské dne 15.01.2015

  PhDr.Danuše Petržilková

  tajemnice MěÚ Sadská

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR