Cesta

Fotogalerie

Nábor předškoláků do MŠ Třebestovice

Zápis do MŠ je dne 23.3.2015 a s sebou je potřeba mít:

- řádně vyplněné přihlášky a lékařského potvrzení

- k nahlédnutí občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

Den otevřených dveří se bude konat 2.3.2015 do 16:30hod. a zároveň je možné vyzvednout přihlášku do MŠ.

Tel. 325 594 490, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kolka Tebestovice

FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ-ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ   V  NYMBURKU INFORMUJE  VEŘEJNOST

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v  Nymburku  informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni  na městských úřadech v těchto termínech.

16.3.2015    Městský úřad v Milovicích (místnost č. 325 ve 3. patře budovy)  v 8 – 17 hod.

18.3.2015    Městský úřad v Lysé nad Labem  (zasedací místnost v 1.patře)  v 8 – 18 hod.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet  složenku pro případné zaplacení daně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“. Interaktivní formuláře daňových přiznání k DPFO jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy. 

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na  www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

S účinností od 1.1.2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku  nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.  

Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Nymburku bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech od 23.3.2015 do 1.4.2015 od 8.00 do 18.00 hod.

Upozornění: v letošním roce poslední sobotu v měsíci březnu (28.3.2015) nebudou úřady otevřeny !

Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností.

                                                                                   Finanční úřad pro Středočeský kraj

                                                                                      Územní pracoviště v Nymburku

Myslivecký ples se koná dne 7.2.2015 od 20:00 hod. v Radimi.

Tajemnice MěÚ Sadská vyhlašujepodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

investiční referent

Název územního samosprávného celku: Město Sadská

Druh a místo výkonu práce: Investiční referent v Odboru správy majetku města a vnitřních věcí MěÚ Sadská

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,  znalost českého jazyka.

Kvalifikační  požadavky:

-          vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

       Další požadavky:

-          vzdělání technického  nebo ekonomického směru

-          znalost problematiky investic, projektové činnosti, dotací

-          znalost příslušných právních předpisů

-          uživatelská znalost PC

-          ochota k stálému prohlubování kvalifikace

-          dobré organizační a komunikační dovednosti

-          řidičský  průkaz skupiny B

Výhodou bude:

-          praktické zkušenosti s plánováním, přípravou a realizací investičních akcí

-          praktické zkušenosti s problematikou dotací a grantů

Náležitosti přihlášky:     

-          jméno, příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)

-          datum a podpis

Přílohy přihlášky:

-          profesní životopis  (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)

-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

                                                                                                   

Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.           a č. 469/2002 Sb.)

 Termín nástupu  do pracovního poměru na dobu neurčitou: dohodou  

 Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 6. února 2015 na adresu :

Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – investiční referent – neotevírat“.

Kontaktní osoby pro podávání informací :

PhDr.Dana Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská,  tel. 325 594 261-2, 724 120 740.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce MěÚ Sadská na adrese : www.mesto-sadska.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Sadské dne 15.01.2015

  PhDr.Danuše Petržilková

  tajemnice MěÚ Sadská

Změna velikosti textu

A- A A+

Kontakty

Policice ČR, Sadská

Prokopova 387,289 12 Sadská

tel.: 974 878 750, 702 210 572

email:nb.oo.sadska@pcr.cz

Hasiči ČR, Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

tel.: 950 865 011

email:podatelna.ny@sck.izscr.cz 

Městský úřad Sadská

Palackého nám.1, Sadská

tel. 325 594 261-2

email:info@mesto-sadska.cz

112   INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM

150   HASIČI

155   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158   POLICIE ČR